uspokój małpi umysł, czyli techniki medytacyjne dla początkujących

techniki medytacyjne dla początkujących

Kolej­ny raz obu­dzi­łam się z żołąd­kiem zwią­za­nym w supeł stra­chu. Mar­twię się.
Tym, co mia­ło nadejść, a nie nad­cho­dzi. Tym, jak mia­ło być, a nie jest. Tym, co jesz­cze mogę zro­bić, by było lepiej. Dzi­siej­szy ranek róż­nił się jed­nak od kil­ku poprzed­nich, bo zamiast nurzać się w tych wszyst­kich zmar­twie­niach, szep­nę­łam do sie­bie:

sta­wiaj małe krocz­ki, ale je sta­wiaj. I uspo­kój wresz­cie mał­pi umysł.

#czy­taj­da­lej

słodka Melancholia

Melancholia

Razi mnie dzień, cho­ciaż to nie słoń­ce mnie budzi.
Piję wodę, łyk za łykiem, czu­ję, że zacho­dzi we mnie zmia­na. Skó­rę mam gład­ką tam, gdzie aku­rat się doty­kam; wło­sy mam mięk­kie wte­dy, gdy aku­rat ktoś zapla­ta w nie pal­ce; powie­ki mam po to, żeby nie patrzeć…

…jak odcho­dzisz na zawsze.

#czy­taj­da­lej