głęboko w głowie mgła przykrywa myśli

głęboko w głowie mgła przykrywa myśli

- Lena, podasz mi łado­war­kę? Chy­ba przed wyj­ściem muszę nakar­mić tele­fon, bo jak zaczną do mnie…

Nie słu­cham go uważ­nie; prze­sie­wam jego sło­wa, bo w naj­więk­szym roz­tar­gnie­niu ple­cie o dupie mary­nie, ale bar­dziej do sie­bie niż do mnie. Machi­nal­nie wygrze­bu­ję kabel z pudeł­ka i kła­dę go na sto­li­ku razem z kub­kiem chłod­nej już — od cią­głe­go prze­sta­wia­nia — kawy.

#czy­taj­da­lej