SHARE WEEK 2017, czyli blogi które czytam i polecam

share week 2017

To moja ulu­bio­na pora roku. W mar­cu zazwy­czaj tup­tam nóż­ka­mi w ocze­ki­wa­niu na kwiet­nio­we słoń­ce. No i SHARE WEEK Tuchol­skie­go jest w mar­cu. A jak jest SHARE WEEK, to ja zacie­ram rącz­ki i z wypie­ka­mi na poli­kach wykli­ku­ję dzię­ki Waszym pole­ce­niom nowe, świet­ne blo­gi. A potem umie­ram na depre­sję poczy­ta­nio­wą. Bo świet­nych blo­gów jest tyle, że — za prze­pro­sze­niem — ja pier­do­lę. I skąd ja mam wziąć czas, żeby je wszyst­kie czy­tać?

#czy­taj­da­lej