spis treści

 1. poszło, pękło, sło­wo się rze­kło — wesel­ne gody Basio­ra
 2. pokój u Jaku­ba
 3. robię sobie z mózgu księ­życ
 4. poroz­ma­wiaj­my o sek­sie
 5. głę­bo­ko w gło­wie mgła przy­kry­wa myśli
 6. kie­dy Har­ry poznał Char­lot­te
 7. chcę ci powie­dzieć, że jesz­cze nie wszyst­ko stra­co­ne
 8. wyśnij o mnie mały sen
 9. zawód — Nie Taka Głu­pia Blon­dyn­ka, cel — dłu­go­dy­stan­so­wy, wyko­na­nie — teraz
 10. widzia­łam wczo­raj film, któ­ry roz­szar­pał mi ser­ce
 11. kocha­ny pamięt­nicz­ku
 12. w poszu­ki­wa­niu wytrą­co­nej kobie­co­ści
 13. dla­cze­go prze­sta­łam współ-drwić z Cho­da­kow­skiej
 14. wszy­scy mamy swo­ją banię
 15. gwał­cę replay jak Rek­sio szar­pie szyn­kę od Zbysz­ko 3 Cytry­ny
 16. dwu­na­stu bra­ci, wie­rząc w sny, zba­da­ło mur od marzeń stro­ny
 17. pani Dal­lo­way powie­dzia­ła, że sama kupi kwia­ty
 18. listy do Oria­ny Fal­la­ci
 19. dzień dobry, popro­szę piwo
 20. nie wstyd ci zno­wu mi umie­rać?
 21. uciec, ale doni­kąd
 22. sko­wyt #1, #2, #3, #4
 23. ktoś mi kie­dyś powie­dział: Lena, nie bój się złych snów
 24. samiec alfa vs. pier­do­ła beta vs. ja
 25. a może by tak prze­stać winić wszyst­kich wokół za two­je złe wybo­ry?
 26. dzień świ­sta­ka, usta­wicz­na fata­mor­ga­na
 27. co czy­ta­ją wil­ki, czy­li lubię ład­ne książ­ki #1, #2, #3, #4, #5
 28. przed snem huś­tam się na two­im pasku od spodni
 29. słod­ka Melan­cho­lia
 30. Sha­re Week 2017, czy­li blo­gi któ­re czy­tam i pole­cam
 31. mam jed­no cie­płe wspo­mnie­nie z mamą
 32. więc mówisz, że jesteś copyw­ri­te­rem?
 33. jak trwo­ga to na matę — medy­to­wać
 34. od A do Zen — a może by tak posłu­chać ciszy?
 35. od A do Zen — A jak Akcep­ta­cja
 36. od A do Zen — B jak Być obec­nym
 37. od A do Zen — C jak Cha­os
 38. uspo­kój mał­pi umysł, czy­li tech­ni­ki medy­ta­cyj­ne dla począt­ku­ją­cych
 39. Lena, tyl­ko weź pisz odważ­nie
 40. pole­mi­ka daw­ne­go Pla­sti­ka, czy­li Lena, pisz odważ­nie — cz. 2
 41. 12 fak­tów o mnie, któ­re war­to znać, żeby móc się ze mnie nabi­jać — cz. 1, cz. 2
 42. Leni­ka snu­je domy­sły: jak pisać
 43. na myśl o kobie­tach z tele­wi­zo­ra ogar­nia mnie melan­cho­lia
 44. wystar­czy, papa, żegnaj, odejdź, do widze­nia
 45. entli­czek, pętli­czek, spo­łecz­no­ścio­wy mętli­czek
 46. wię­cej grze­chów nie pamię­tam — pod­su­mo­wa­nie lute­go
 47. ze snu budzę się zawsze z uczu­ciem zawsty­dze­nia
 48. sau­da­de, ale dzi­siaj nie mam wąt­pli­wo­ści, za czym tęsk­nię
 49. sło­wo, trwaj, jesteś takie ulot­ne
 50. boję się, że kie­dyś sta­nę się sła­bą kobie­tą
 51. zdą­żyć przed
 52. minia­tu­ra o Gran­dho­te­lu i o tym, jak osią­gnąć dno
 53. wię­cej grze­chów nie pamię­tam — pod­su­mo­wa­nie mar­ca
 54. obie­can­ki macan­ki a głu­pie­mu stoi
 55. jesz­cze tyl­ko przy­tu­lę myśla­mi zie­mię i mogę…
 56. Sha­re Week 2018, czy­li blo­gi, któ­re czy­tam i pole­cam
 57. zasłu­gu­je­my na odro­bi­nę wię­cej