spis treści

 1. poszło, pękło, sło­wo się rze­kło — wesel­ne gody Basio­ra
 2. pokój u Jaku­ba
 3. robię sobie z mózgu księ­życ
 4. chcę ci powie­dzieć, że jesz­cze nie wszyst­ko stra­co­ne
 5. wyśnij o mnie mały sen
 6. widzia­łam wczo­raj film, któ­ry roz­szar­pał mi ser­ce
 7. kocha­ny pamięt­nicz­ku
 8. w poszu­ki­wa­niu wytrą­co­nej kobie­co­ści
 9. wszy­scy mamy swo­ją banię
 10. gwał­cę replay jak Rek­sio szar­pie szyn­kę od Zbysz­ko 3 Cytry­ny
 11. dwu­na­stu bra­ci, wie­rząc w sny, zba­da­ło mur od marzeń stro­ny
 12. pani Dal­lo­way powie­dzia­ła, że sama kupi kwia­ty
 13. dzień dobry, popro­szę piwo
 14. uciec, ale doni­kąd
 15. sko­wyt #1, #2, #3, #4
 16. ktoś mi kie­dyś powie­dział: Lena, nie bój się złych snów
 17. samiec alfa vs. pier­do­ła beta vs. ja
 18. dzień świ­sta­ka, usta­wicz­na fata­mor­ga­na
 19. co czy­ta­ją wil­ki, czy­li lubię ład­ne książ­ki #1, #2, #3, #4, #5
 20. przed snem huś­tam się na two­im pasku od spodni
 21. Sha­re Week 2017, czy­li blo­gi któ­re czy­tam i pole­cam
 22. mam jed­no cie­płe wspo­mnie­nie z mamą
 23. więc mówisz, że jesteś copyw­ri­te­rem?
 24. jak trwo­ga to na matę — medy­to­wać
 25. od A do Zen — a może by tak posłu­chać ciszy?
 26. od A do Zen — A jak Akcep­ta­cja
 27. od A do Zen — B jak Być obec­nym
 28. od A do Zen — C jak Cha­os
 29. uspo­kój mał­pi umysł, czy­li tech­ni­ki medy­ta­cyj­ne dla począt­ku­ją­cych
 30. Lena, tyl­ko weź pisz odważ­nie
 31. pole­mi­ka daw­ne­go Pla­sti­ka, czy­li Lena, pisz odważ­nie — cz. 2
 32. 12 fak­tów o mnie, któ­re war­to znać, żeby móc się ze mnie nabi­jać — cz. 1, cz. 2
 33. Leni­ka snu­je domy­sły: jak pisać
 34. na myśl o kobie­tach z tele­wi­zo­ra ogar­nia mnie melan­cho­lia
 35. entli­czek, pętli­czek, spo­łecz­no­ścio­wy mętli­czek
 36. wię­cej grze­chów nie pamię­tam — pod­su­mo­wa­nie lute­go
 37. E. Fer­ran­te — Genial­na przy­ja­ciół­ka czy genialny…bełkot?
 38. sau­da­de, ale dzi­siaj nie mam wąt­pli­wo­ści, za czym tęsk­nię
 39. sło­wo, trwaj, jesteś takie ulot­ne
 40. boję się, że kie­dyś sta­nę się sła­bą kobie­tą
 41. zdą­żyć przed
 42. minia­tu­ra o Gran­dho­te­lu i o tym, jak osią­gnąć dno
 43. wię­cej grze­chów nie pamię­tam — pod­su­mo­wa­nie mar­ca
 44. jesz­cze tyl­ko przy­tu­lę myśla­mi zie­mię i mogę…
 45. Sha­re Week 2018, czy­li blo­gi, któ­re czy­tam i pole­cam
 46. zasłu­gu­je­my na odro­bi­nę wię­cej
 47. do zoba­cze­nia w two­jej popa­pra­nej wyobraź­ni
 48. wię­cej grze­chów nie pamię­tam — pod­su­mo­wa­nie kwiet­nia
 49. zno­wu śnią mi się jakieś kosmo­sy
 50. kim jest ta dziew­czy­na?
 51. pasja to język intu­icji czy prze­lot­ne uczu­cie?
 52. idę coś zmie­nić
 53. miej odwa­gę — o książ­ce “Wszyst­kie kwia­ty Ali­ce Hart”
 54. weso­ła etiu­da o myśli samo­bój­czej
 55. jestem nor­mal­sem z dzi­wac­twa­mi
 56. listy do Kiry­ła
 57. wię­cej grze­chów nie pamię­tam, czy­li pod­su­mo­wa­nie świa­ta całe­go
 58. 140 do zmia­ny — czy­li odpo­wia­dam na pyta­nie JAK
 59. nie-uro­dzi­ny Alek­sa, czy­li eks­klu­zyw­ny zapis moje­go sza­leń­stwa
 60. z ostat­nich wra­żeń lite­rac­kich