małe życie — Hanya Yanagihara, czyli trochę nie umiem w recenzje

małe życie Hanya
Wyko­na­ło się. Zakoń­czy­łam przy­go­dę z książ­ką wiel­ko­ści małe­go fia­ta 126p, na punk­cie któ­rej świat na moment zupeł­nie ześwi­ro­wał. Nie­ste­ty, prze­czy­ta­nie jej zaję­ło mi zde­cy­do­wa­nie wię­cej cza­su, niż zakła­da­łam na począt­ku. Chcia­łam ją połknąć na raz, na hur­ra, na już, na zaraz, w jeden week­end, co — pomi­mo ponad 800 stron — jest abso­lut­nie wyko­nal­ne, ale nagły zalew obo­wiąz­ków pozwo­lił mi na czy­ta­nie mak­sy­mal­nie po kil­ka­dzie­siąt minut dzien­nie, skut­kiem cze­go prze­ży­wa­nie tej histo­rii roz­cią­gnę­ło się za bar­dzo w cza­sie. Jestem pew­na, że gdy­bym odda­ła się tej powie­ści cała, po skoń­cze­niu roz­glą­da­ła­bym się nie­wi­dzą­cym wzro­kiem po poko­ju i szu­ka­ła jakie­goś sen­su ist­nie­nia. A tak — jest mi jakoś przy­kro, jest mi jakoś tak, jak­bym stra­ci­ła przy­ja­cie­la.

Rzad­ko kie­dy czy­tam książ­ki z myślą, że będę się nimi potem dzie­lić na blo­gu, ale tym razem pod­świa­do­mie czu­łam, że będę musia­ła to zro­bić. I całe szczę­ście, że w trak­cie czy­ta­nia regu­lar­nie robi­łam notat­ki, bo wszyst­kie wil­ki mi świad­kiem — po ich przej­rze­niu w życiu bym nie pomy­śla­ła, że stro­na dwie­ście-trzy­sta-czte­ry­stak­tó­raś wyge­ne­ru­je we mnie tak kosmicz­ne reflek­sje. Bar­dzo mnie kusi­ło, żeby przed pisa­niem zer­k­nąć do inter­ne­tów i pod­pa­trzeć inne recen­zje, spraw­dzić, czy będą się pokry­wać z moją oce­ną, ale stwier­dzi­łam, że to dur­ne, bo po dro­dze na bank czymś lub kimś się zasu­ge­ru­ję. W koń­cu napraw­dę spo­ro z nas na tę książ­kę nie­cier­pli­wie cze­ka­ło.

No i ten. Mówi­łam już, że nie potra­fię pisać recen­zji? Zro­bię, co w mojej mocy, żeby za bar­dzo nie spo­ile­ro­wać.

Tro­chę to dziw­ne, ale na począt­ku poza­chwy­cam się okład­ką. Bo okład­ka przed­osko­na­le odda­je kli­mat i wydźwięk całej powie­ści, z cze­go czy­tel­nik zda­je sobie mimo­cho­dem spra­wę w trak­cie czy­ta­nia, ale dopie­ro pod koniec nabie­ra do niej peł­ne­go prze­ko­na­nia.

Małe życie zaczy­na się nie­win­nie. Pozna­je­my czte­rech przy­ja­ciół, Mal­col­ma, JB, Wil­le­ma i Jude’a, któ­rzy po stu­diach osia­da­ją w Nowym Jor­ku i szu­ka­ją — każ­dy na swój spo­sób — jakie­goś speł­nie­nia.

Po pierw­szych kilkunastu/dziesięciu stro­nach zwró­ci­łam uwa­gę na peł­no­krwi­stość głów­nych boha­te­rów. Autor­ka zasto­so­wa­ła świet­ny zabieg prze­my­ca­nia nam coraz wię­cej szcze­gó­łów na ich temat, ale ani przez chwi­lę nie mia­ło się wra­że­nia, że tych szcze­gó­łów ser­wu­je nam za dużo. Wie­lo­barw­na siat­ka ich przy­jaź­ni sta­no­wi punkt wyj­ścia całej opo­wie­ści, ale tyl­ko jeden z nich, Jude, nada­je histo­rii trój­wy­miar.

Jest mil­czą­cy, odosob­nio­ny, i coś przed nimi wszyst­ki­mi ukry­wa. Za każ­dym razem, kie­dy Jude coś mi o sobie zdra­dzał, gdy myśla­łam, że wiem już, o co w tym wszyst­kim cho­dzi i że to potwor­ne, oka­zy­wa­ło się, że tak napraw­dę wciąż wiem tyle, co nic, a to, cze­go nie wiem, jest nie­po­ję­te i jesz­cze gor­sze, niż podej­rze­wa­łam.

Mniej wię­cej w poło­wie książ­ki czu­łam, jak­by mnie ktoś prze­ty­rał przez wszyst­kie sta­ny emo­cjo­nal­ne wszech­świa­ta i oko­lic. Potra­fię znieść bar­dzo wie­le wido­ków, obra­zów i opi­sów, ale w pew­nym momen­cie musia­łam prze­kro­czyć próg mojej tole­ran­cji i całym swo­im jeste­stwem wznieść się ponad, by móc czy­tać dalej.

Stop­nio­wa­nie napię­cia było momen­ta­mi nie­zno­śne. Nie­zno­śny bywał też i sam Jude z tą swo­ją rolą wiecz­nej ofia­ry losu, któ­rą uczy­nił go los i któ­rą potem z tak wiel­ką pasją cało­do­bo­wo pod­trzy­my­wał skrzy­wio­ny i skrzyw­dzo­ny na każ­dy moż­li­wy spo­sób jego umysł.

Jude’a moż­na jed­no­cze­śnie kochać i nie­na­wi­dzić. To dosko­na­ły przy­ja­ciel innych i wróg numer jeden same­go sie­bie. Naj­bar­dziej iry­to­wał mnie swo­ją ten­den­cją do nie­ustan­ne­go prze­pra­sza­nia wszyst­kich i wszyst­kie­go wokół za byle co, a naj­bar­dziej za to, że w ogó­le ośmie­lił się żyć. Nie lubię, jak ktoś za dużo prze­pra­sza — pew­nie dla­te­go, że sama za dużo prze­pra­szam i zawsze się wte­dy czu­ję jak żało­sna idiot­ka, któ­ra robi z sie­bie ofia­rę losu. Nikt nie lubi ofiar losu.

W pew­nym momen­cie w moim mnie­ma­niu doszło do fabu­lar­ne­go zgrzy­tu, któ­ry co praw­da mię­dzy sło­wa­mi był zapo­wia­da­ny od począt­ku, ale do koń­ca mia­łam naiw­ną nadzie­ję, że jed­nak się nie ziści. Chwi­lo­wa sie­lan­ka, któ­rą mam na myśli, jak dla mnie była zbyt sie­lan­ko­wa. Ale z dru­giej stro­ny ten fakt nie­co mnie zanie­po­ko­ił. Nie wiem dla­cze­go, ale coś mi się w środ­ku tak popier­do­li­ło, że na naj­zdrow­szy prze­jaw „miło­ści” w książ­ce reagu­ję krzy­wy­mi mina­mi i jęka­mi obrzy­dze­nia. Napraw­dę jestem aż taką cynicz­ką? Kie­dy to się sta­ło? Jak to zatrzy­mać? Jak to odwró­cić?

Dopie­ro potem zorien­to­wa­łam się, że ten nad­miar różo­wych kolo­rów ma tyl­ko uśpić moją czuj­ność, żeby pod koniec roz­dzia­łu wywró­cić moje fla­ki do góry noga­mi. Wiesz, w myśl jedy­nej pra­wil­nej zasa­dy, rzą­dzą­cej ostat­nio świa­tem:

Ja: Jej­ku, jej­ku, naresz­cie jest tak cudow­nie!
Życie: Momen­cik. Zaraz zno­wu wszyst­ko spier­do­lę. 

Cza­sa­mi myśla­łam, że za dużo tych tra­ge­dii jak na tak małą jed­nost­kę. Z jed­nej stro­ny tro­chę to wszyst­ko było odre­al­nio­ne, a z dru­giej wca­le nie, bo na świe­cie dzie­je się tyle nie­po­ję­te­go kurew­stwa, że już nic nie powin­no nas dzi­wić. No i nie mogłam się oprzeć wra­że­niu, że w nie-dosko­na­łym i wca­le nie-małym świe­cie Jude’a St. Fran­ci­sa wszy­scy są homo­sek­su­ali­sta­mi.
Jude osta­tecz­nie kupił mnie swoją…żałobą. Bo była taka praw­dzi­wa, taka moja, taka wszyst­kich. Włącz­nie z wydzie­la­niem maili do ponow­ne­go prze­czy­ta­nia i zdjęć do ponow­ne­go obej­rze­nia. Włącz­nie ze sta­nem nie­waż­ko­ści, cią­głą potrze­bą snu i despe­rac­kim zamy­ka­niem się we wła­snej gło­wie, w któ­rej w tę i z powro­tem może odtwa­rzać na nowo już prze­ży­te i utra­co­ne sce­na­riu­sze.

Doce­niam fakt, że Hanya nie pró­bo­wa­ła na siłę Jude’a trans­for­mo­wać ani zba­wiać. Do same­go koń­ca pozo­stał sobą, cho­ciaż jego bli­scy wyła­zi­li z sie­bie, żeby go odcza­ro­wać. Dzię­ki temu histo­ria — moim zda­niem — nie ma ani hap­py endu, ani sad endu (cho­ciaż nie zdzi­wi­ła­bym się, gdy­by oso­by, któ­re książ­kę prze­czy­ta­ły, po tym stwier­dze­niu uzna­ły, że tro­chę ochu­ja­łam).

Przez całą książ­kę mia­łam wra­że­nie, że zmie­rza­my w stro­nę jakie­goś arma­ged­do­nu. Nie zdra­dzę Ci, czy arma­ged­don nastą­pił, bo spra­wa jest zbyt świe­ża, żeby oce­nić ją obiek­tyw­nie. I cho­ciaż w nie­któ­rych momen­tach uro­ni­łam kil­ka łez i nie byłam zbyt zado­wo­lo­na z obro­tu spra­wy, to jed­nak nie wyobra­żam sobie inne­go zakoń­cze­nia.

Bo zakoń­czy­ło się dokład­nie tak, jak chcia­łam — wspo­mnie­nia­mi ojca. Harold spiął histo­rię emo­cjo­nal­ną klam­rą i nadał powie­ści peł­ny wymiar. Byłam mu za to ogrom­nie wdzięcz­na.

Napraw­dę zży­łam się z boha­te­ra­mi. Obser­wu­je­my ich przez całe życie — od wcze­snej mło­do­ści, do póź­nej sta­ro­ści — a jed­nak w moich wyobra­że­niach pozo­sta­li żywi, mło­dzi i cią­gle goto­wi na nadej­ście Nowe­go. To chy­ba nie­zła sztu­ka aż tak przy­wią­zać nas do książ­ko­wych posta­ci. Bar­dzo tę sztu­kę doce­niam i rów­nie bar­dzo tę książ­kę Ci pole­cam.

Moc­ne 8,5/10. Z wykrzyk­ni­kiem w kształ­cie ser­dusz­ka na koń­cu.

Tags