uspokój małpi umysł, czyli techniki medytacyjne dla początkujących


autoerotyka, zen

Kolej­ny raz obu­dzi­łam się z żołąd­kiem zwią­za­nym w supeł stra­chu. Mar­twię się. Tym, co mia­ło nadejść, a nie nad­cho­dzi. Tym, jak mia­ło być, a nie jest. Tym, co jesz­cze mogę zro­bić, by było lepiej. Dzi­siej­szy ranek róż­nił się jed­nak od kil­ku poprzed­nich, bo zamiast nurzać się w tych wszyst­kich zmar­twie­niach, szep­nę­łam do sie­bie: sta­wiaj małe […]

18 lipca 2017