Norwegian Wood — zawiodłam się na tobie, Murakami

To taka nawet nie recen­zja, tyl­ko gorz­ka, spon­ta­nicz­na reflek­sja po prze­czy­ta­niu Nor­we­gian Wood — Haru­ki Mura­ka­mie­go. Dłu­go myśla­łam, czy w ogó­le ją publi­ko­wać, bo jest total­nie nie w aktu­al­nym sty­lu moje­go blo­ga, ale Mura­ka­mi tak mnie wkur­wił, że chy­ba bar­dziej nie mógł i po prze­czy­ta­niu ostat­nie­go sło­wa — jak nigdy — od razu zabra­łam się za pisa­nie.

Uprze­dzam — moja pisa­ni­na peł­na będzie spo­ile­rów i kre­tyń­skich uwag, z któ­ry­mi — tak przy­pusz­czam — jakieś 85% świa­ta total­nie się nie zgo­dzi. Całe szczę­ście zatem, że zaglą­da tu jakiś nano­pro­cent nano­pro­cen­ta ludz­ko­ści.

#czy­taj­da­lej

co czytają wilki, czyli lubię ładne książki #2

lubię ładne książki #2

Przy­znać się, kto na nowy rok wymy­ślił sobie, że prze­czy­ta jesz­cze wię­cej ksią­żek?
Zga­dza się, na przy­kład ja. Nie mam poję­cia, ile prze­czy­ta­łam w zeszłym roku, ale ze wzglę­du na spo­ry defi­cyt cza­su na przy­jem­nost­ki w moim życiu (albo raczej spo­ry defi­cyt umie­jęt­no­ści zarzą­dza­nia tym cza­sem…), na pew­no prze­czy­ta­łam mniej, niż bym mogła.
Biję się w pierś, żału­ję, popra­wę obie­cu­ję, a w ramach poku­ty pod­rzu­cam Ci kolej­nych pięć tytu­łów z cyklu: co czy­ta­ją wil­ki, czy­li lubię ład­ne książ­ki.
Pamię­tasz, jakie są zasa­dy? Że nie ma żad­nych zasad. Dla każ­de­go coś inte­re­su­ją­ce­go (albo nie).
#czy­taj­da­lej