słowo, trwaj, jesteś takie ulotne

Pozwo­li­łam sobie na pisa­nie jak chcę, a nie jak myślę, że muszę.
Teraz do kom­pu­te­ra nie pod­cho­dzę już jak do jeża, tyl­ko jak do plu­szo­we­go i jesz­cze w powi­ja­kach wilcz­ka — o odde­chu pach­ną­cym świe­żo zapa­rzo­ną kawą (dla więk­szo­ści z Was to porów­na­nie jest nie­for­tun­ne, ale dla mnie lep­sze nie ist­nie­je; dosko­na­le pamię­tam ten zapach z dzie­ciń­stwa).
#czy­taj­da­lej

saudade, ale dzisiaj nie mam wątpliwości, za czym tęsknię

Od kil­ku dłu­gich tygo­dni mam taki ścisk w jed­nym z serc i myślę sobie, że to może dla­te­go, że ostat­nio moje życie nie zacho­wu­je się, jak­by rze­czy­wi­ście było moje. Chy­ba że to tyl­ko cia­ło nie nawy­kło do takiej daw­ki ducho­wo­ści i cele­bro­wa­nia głę­bo­kim odde­chem, jaki mu ser­wu­ję inten­syw­nie w ostat­nim cza­sie, ale Dro­gie Cia­ło musi spró­bo­wać zro­zu­mieć, że koniec koń­ców to tyl­ko i aż dla jego dobra.
#czy­taj­da­lej

ze snu budzę się zawsze z uczuciem zawstydzenia

Środ­kiem nocy ze snu wyrwał mnie — jak w mor­dę strze­lił — ojciec.
Nie będzie wiel­ką prze­sa­dą, gdy napi­szę, że od sied­miu lat ojciec śni mi się co noc. Ten sam ojciec, któ­ry mnie nie kochał, cho­ciaż chciał mnie kochać, tyl­ko nie wie­dział jak. Za głu­pi był na to emo­cjo­nal­nie, za bar­dzo się sta­rał, za dużo się naoglą­dał tele­wi­zo­ra i naśnił o ame­ry­kań­skiej rodzi­nie z rekla­my płat­ków corn­fla­kes.
#czy­taj­da­lej

więcej grzechów nie pamiętam, czyli podsumowanie lutego

Ponie­waż prze­ży­wam wła­śnie kry­zys toż­sa­mo­ści blo­go­wej, nic nie stoi na prze­szko­dzie, by wrzu­cić tu tro­chę zapchaj­dziu­ro­wych tek­stów. Wol­no mi, u sie­bie jestem. A sko­ro sama uwiel­biam czy­tać pod­su­mo­wa­nia innych, pomy­śla­łam, że i ja zbio­rę do kupy luto­we szcze­gół­ki, o któ­rych za rok o tej porze być może chcia­ła­bym pamię­tać.
#czy­taj­da­lej

entliczek, pętliczek, społecznościowy mętliczek

Im bar­dziej sku­piam się na dzia­łal­no­ści oko­ło­blo­go­wej, tym mniej cza­su poświę­cam same­mu blo­go­wi. Tak się mar­twię, że Face­bo­ok i resz­ta spo­łecz­no­śció­wek tnie zasię­gi moim kole­żan­kom i kole­gom „po wir­tu­al­nym pió­rze”, że kicam po ich pro­fi­lach jak wiel­ka­noc­ny zają­czek i rzu­cam w nich laj­ka­mi, komen­ta­rza­mi, sze­ra­mi, a potem ze zgro­zą uświa­da­miam sobie, że już nie mam siły albo cza­su, by wejść na czy­je­goś blo­ga — czy­li w zasa­dzie na plat­for­mę, któ­ra powin­na być dla nas naj­istot­niej­sza.
#czy­taj­da­lej